راهنمای نگارش مقاله
1- مقاله حداکثر در 20 صفحة A4 با فاصلة خطوط Single و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرفدر نرم افزار Wordتایپ شود.
2-نوع قلم فارسي و انگليسي واندازة آنها مطابق جدول(1) استفاده شود.
3-اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به كاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسي آنها در فرهنگستان زبان فارسي تعريف شده‌اند، حتي الامكان پرهيز گردد.
جدول (1) _ نوع قلم و اندازه
موقعيت استفاده نام قلم اندازه قلم
عنوان مقاله Nazanin پر رنگ 14
متن مقاله Nazanin 12
عناوين بخش هاي مقاله Nazanin پر رنگ 12
نام مؤلفان Nazanin پر رنگ 12
كلمه چکيده و کلمات کليدی Nazanin پر رنگ 12
عناوين جداول و اشکال Nazanin پر رنگ 11
متن جداول و شکل ها و منابع Nazanin 11
متن انگليسي Times New Roman يك واحد كمتر از اندازة فارسي در هر موقعيت
نحوة تنظیم مقاله
 1. صفحه اول مقاله موارد زير را شامل گردد:
  • عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده يا نویسندگان به ترتیب نویسندة اصلی، نویسنده دوم و بقيه
  • مرتبة علمی و سازمان متبوع آنها در پاورقي اولين صفحه درج گردد.
  • نشانی ( آدرس پستی و کدپستی)، تلفن، دورنگار، و پست الکترونیک نويسنده مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله در پا نويس صفحة اول مشخص شود.
  • چکیده فارسی در حداکثر 200 كلمه به همراه کلیدواژه‌ها
  • چکیده انگليسي و کلیدواژه‌‌های انگليسي در صفحه مجزا
 2. ساختار متن اصلي مقاله حتي المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:
  • مقدمه 
  • پيشينه پژوهش
  • روش پژوهش
  • تجزيه و تحليل يافته‌ها
  • نتيجه گيري
 3.  نحوة درج جداول و نمودار ها:
  • جداول و نمودار ها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جاي خود مورد استفاده قرار گيرند.
  • عنوان تمام جداول در بالا و نمودار‌ها در پايين آنها درج شوند.
  • ذکر مرجع در كنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.
 4. نحوة درج ساير موارد:
  • نمادگذاری‌ها، و زيرنويس ها در پائين هر صفحه درج شود.
  • ضمائم و ياددشت‌ها در انتهاي مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.
 5. شيوة تنظيم مراجع :
  در متن مقاله مراجع( با نام مؤلف و سال) اشاره شده و در زير نويس هر صفحه به زبان اصلي آورده شوند، سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگليسی، مرتّب شده ودرانتهای مقاله آورده شوند. ضروري است که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.
 6. شیوه استناد
  فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفباء (مبتنی بر روش APA ) به شرح زیر ارایه شود:
  • کتاب ها
   1. تألیف: نام خانوادگی نویسنده‌ یا نویسندگان/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ محل انتشار / نام ناشر
   2. ترجمه: نام خانوادگی نویسنده/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ نام کامل مترجم/ محل انتشار / نام ناشر
  • مقالات
   نام خانوادگی نویسندگان/ نام / سال انتشار/ عنوان مقاله / نام مجله / دوره و شماره مجله / شماره صفحات مقاله
  • توضیح
   - عنوان کتابها ، نام مجلات و روزنامه‌ها با قلم (ایتالیک) تایپ شود.
   - در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند نام نویسنده اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی ( و دیگران ) و منابع لاتین (et al) ذکر ‌گردد.