فراخوان مقاله
پژوهشکده فناوريهای نوين وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در راستاي اعتلا و ارتقاي دانش مديريت فناوري با همكاري انجمن مديريت تكنولوژي، فصلنامه علمي- پژوهشي مديريت توسعه فناوري را منتشر مي‌کند. لذا از كليه اساتيد و پژوهشگران محترم در اين رشته دعوت مي نمايد مقالات پژوهشی خود در حوزه مديريت فناوري و نوآوري، که درسطح خرد انجام شده، را پس از ثبت نام و وارد شدن به سايت با استفاده از راهنماي ارسال مقاله، به فصلنامه ارسال فرمايند.

اهداف فصلنامه:
1-انتشار دانش علمي و تخصصي در زمينه مديريت فنَاوري و نوآوري
2-كمك به ارتقاء و تعميق سطح دانش در زمينه‌هاي مورد توجه فصلنامه

محورهاي موضوعي فصلنامه :
• مديريت تحقيق و توسعه
• مديريت نوآوري و كارآفريني مبتنی بر فناوری
• مديريت انتقال و توسعه فناوری
• حقوق مالکیت فکری و سایرجنبه‌های حقوقی انتقال و توسعه فنّاوری
• نظام‌های ارزیابی نوآوری و فنّاوری
• آينده پژوهي فنّاوري
• جنبه هاي اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مديريت فنّاوری
• گرايشهاي جديد در مديريت فنّاوری در سطح بنگاه
• مديريت دانش

وضعيت رتبه بندي فصلنامه:
رتبه اين فصلنامه ، علمي- پژوهشي می باشد.

شرایط پذیرش مقاله:
مقاله‌های ارسالي لازم است واجد شرايط زير باشند:
1- با حوزه فعاليت فصلنامه تناسب داشته باشند.
2- ويژگيهاي مقاله پژوهشي را دارا باشند.
3- دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و اطلاعات کتابشناختی معتبر باشند.
4- قبلاً در نشریه‌ها‌ی داخلي و خارجي يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.

سایر ضوابط فصلنامه:
1- دريافت مقاله به صورت الكترونيكي می باشد.
2- مقاله‌هاي ارسالي مورد ارزيابي داوران تعيين شده از طرف هيا‎‎ت تحريريه قرار خواهند گرفت و پذيرش نهايي آن ها منوط به تائيد هيات تحريريه است.
3- حق ویرایش مقاله‌های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.
4- مسئوليت مطالب، نظريات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف يا مؤلفان است.
5- مقاله‌های دریافت شده به مؤلف يا مؤلفان بازگردانده نمی‌شوند.

نحوة نگارش مقاله:
1- مقاله حداکثر در 20 صفحة A4 با فاصلة خطوط Single و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرفدر نرم افزار Wordتایپ شود.
2-نوع قلم فارسي و انگليسي واندازة آنها مطابق جدول(1) استفاده شود.
3-اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به كاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسي آنها در فرهنگستان زبان فارسي تعريف شده‌اند، حتي الامكان پرهيز گردد.
جدول (1) _ نوع قلم و اندازه
موقعيت استفاده نام قلم اندازه قلم
عنوان مقاله Nazanin پر رنگ 14
متن مقاله Nazanin 12
عناوين بخش هاي مقاله Nazanin پر رنگ 12
نام مؤلفان Nazanin پر رنگ 12
كلمه چکيده و کلمات کليدی Nazanin پر رنگ 12
عناوين جداول و اشکال Nazanin پر رنگ 11
متن جداول و شکل ها و منابع Nazanin 11
متن انگليسي Times New Roman يك واحد كمتر از اندازة فارسي در هر موقعيت
نحوة تنظیم مقاله
 1. صفحه اول مقاله موارد زير را شامل گردد:
  • عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده يا نویسندگان به ترتیب نویسندة اصلی، نویسنده دوم و بقيه
  • مرتبة علمی و سازمان متبوع آنها در پاورقي اولين صفحه درج گردد.
  • نشانی ( آدرس پستی و کدپستی)، تلفن، دورنگار، و پست الکترونیک نويسنده مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله در پا نويس صفحة اول مشخص شود.
  • چکیده فارسی در حداکثر 200 كلمه به همراه کلیدواژه‌ها
  • چکیده انگليسي و کلیدواژه‌‌های انگليسي در صفحه مجزا
 2. ساختار متن اصلي مقاله حتي المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:
  • مقدمه 
  • پيشينه پژوهش
  • روش پژوهش
  • تجزيه و تحليل يافته‌ها
  • نتيجه گيري
 3.  نحوة درج جداول و نمودار ها:
  • جداول و نمودار ها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جاي خود مورد استفاده قرار گيرند.
  • عنوان تمام جداول در بالا و نمودار‌ها در پايين آنها درج شوند.
  • ذکر مرجع در كنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.
 4. نحوة درج ساير موارد:
  • نمادگذاری‌ها، و زيرنويس ها در پائين هر صفحه درج شود.
  • ضمائم و ياددشت‌ها در انتهاي مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.
 5. شيوة تنظيم مراجع :
  در متن مقاله مراجع( با نام مؤلف و سال) اشاره شده و در زير نويس هر صفحه به زبان اصلي آورده شوند، سپس مراجع به ترتيب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگليسی، مرتّب شده ودرانتهای مقاله آورده شوند. ضروري است که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.
 6. شیوه استناد
  فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفباء (مبتنی بر روش APA ) به شرح زیر ارایه شود:
  • کتاب ها
   1. تألیف: نام خانوادگی نویسنده‌ یا نویسندگان/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ محل انتشار / نام ناشر
   2. ترجمه: نام خانوادگی نویسنده/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ نام کامل مترجم/ محل انتشار / نام ناشر
  • مقالات
   نام خانوادگی نویسندگان/ نام / سال انتشار/ عنوان مقاله / نام مجله / دوره و شماره مجله / شماره صفحات مقاله
  • توضیح
   - عنوان کتابها ، نام مجلات و روزنامه‌ها با قلم (ایتالیک) تایپ شود.
   - در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند نام نویسنده اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی ( و دیگران ) و منابع لاتین (et al) ذکر ‌گردد.