اهداف
اهداف فصلنامه:
 1. انتشار دانش علمي و تخصصي در زمينه مديريت فنَاوري و نوآوري
 2. كمك به ارتقاء و تعميق سطح دانش در زمينه‌هاي مورد توجه فصلنامه

محورهاي موضوعي فصلنامه:
 1. مديريت تحقيق و توسعه
 2. مديريت نوآوري و كارآفريني مبتنی بر فناوری
 3. مديريت انتقال و توسعه فناوری
 4. حقوق مالکیت فکری و سایرجنبه‌های حقوقی انتقال و توسعه فنّاوری
 5. نظام‌های ارزیابی نوآوری و فنّاوری
 6. آينده پژوهي فنّاوري
 7. جنبه هاي اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مديريت فنّاوری
 8. گرايشهاي جديد در مديريت فنّاوری در سطح بنگاه
 9. مديريت دانش