معرفی نشريه
پژوهشکده فناوريهای نوين وابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در راستاي اعتلا و ارتقاي دانش مديريت فناوري با همكاري انجمن مديريت تكنولوژي، فصلنامه علمي- پژوهشي مديريت توسعه فناوري را منتشر مي‌کند. لذا از كليه اساتيد و پژوهشگران محترم در اين رشته دعوت مي نمايد مقالات پژوهشی خود در حوزه مديريت فناوري و نوآوري، که درسطح خرد انجام شده، را پس از ثبت نام و وارد شدن به سايت با استفاده از راهنماي ارسال مقاله، به فصلنامه ارسال فرمايند.
نشانی الکترونيکی: mtdj@irost.org